Algemene Voorwaarden

Printen en opslaan als pdf

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parship in België - Kleine lettertjes: grote impact

Bijna iedereen slaat de kleine lettertjes bij voorkeur over. Begrijpelijk, maar wij zouden u toch willen vragen een blik op onze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden te werpen. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite!

Versie 15.07.2022

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gratis en betaalde contractverhouding tussen Parship (contractpartner is PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland) en zijn klant, en wel los van het feit of u Parship via de website of mobiele apps bereikt.

Bedenk dat voor de via externe aanbieders zoals Apple of Google tot stand komende contractverhoudingen deels afwijkende regelingen gelden. Ook worden enkele functies uitsluitend aangeboden via de website. Bijbehorende instructies ontvangt u in de betreffende clausule.

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen deze service niet gebruiken. Ook het gebruik van deze service voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Automatische verlenging:

Indien een aankoop wordt gedaan via Parship, wordt de overeenkomst voor het Premium-lidmaatschap na afloop van de oorspronkelijke duur automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, voor zover de klant zijn overeenkomst niet minstens 7 kalenderdagen voor het einde van de oorspronkelijke duur opzegt. Bij de eerste bestelling wordt de klant bij de ontvangst van de bestelbevestiging geïnformeerd over de betreffende looptijd, de einddatum van de dienst en de duur van de verlenging bij niet tijdige opzegging. De opzegging is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief, fax of e-mail - zie punt 5.2). In de eerste twee weken na verlenging van de overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om de Parship-test opnieuw te maken en het nieuwe persoonlijkheidsrapport als pdf per e-mail te ontvangen. Na verlenging van de oorspronkelijke duur kan de klant de overeenkomst op elk ogenblik zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. In geval van afsluiten van een Premium-lidmaatschap via externe aanbieders zoals Apple of Google Play, zijn de looptijd en de kosten van een eventuele automatische verlenging afhankelijk van de bepalingen in het account van de externe aanbieder alsook uitvan de informatie in de bestelbevestiging die de klant bij het afsluiten van de overeenkomst ontvangt (zie punt 5.3).

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een eenduidige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen (bv. schriftelijk per post: PE Digital GmbH, - Klantenservice Parship België -, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland, of per telefoon +32 (0) 22 73 61 98, of per e-mail: support@parship.be). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (hier of https://www.parship.be/static_cms/parship/static/Downloads/Modelformulier-voor-herroeping-BE_nl.pdf) ), maar bent hiertoe niet verplicht Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als u hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht


Voor een eenduidige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn herroepingsbericht op te nemen: (1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en (2) Het Service-wachtwoord. Parship-code en Service-wachtwoord worden de klant aan het begin van zijn lidmaatschap medegedeeld en via e-mail toegezonden en kunnen door hem op elk moment online onder "Mijn Parship" / "Gegevens & instellingen" / “Mijn lidmaatschap” worden ingezien. Heeft de klant zijn Premium-lidmaatschap afgesloten via derden zoals Apple of Google Play dan geldt voor de afhandeling van de herroeping het onder punt 2.5 genoemde. Details daarover vindt u voor Apple hier en voor Google Play hier.

1. Onderwerp van de overeenkomst


1.1 Tijdens de looptijd van de overeenkomst biedt Parship haar klanten toegang tot een online database aan, die hen in staat stelt elkaar te leren kennen (hierna de "Parship-service" genoemd). De Parship-service is uitsluitend via mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten of via de website oproepbaar en bevat daarbij zowel gratis als betaalde diensten.


1.2 De door Parship ter beschikking gestelde onlinedatabase bevat zogenoemde profielen die door de aangemelde klant voorzien worden van eigen content (ook wel aangeduid als “gegevens”). De informatie over welke gegevens in dit verband worden verzameld en hoe deze gegevens voor andere klanten zichtbaar zijn, is beschikbaar in het privacystatement (zie punt 4.1).


1.3 Parship biedt zijn service aan in de op de website zichtbare landen en maakt in elk van deze landen een regionale en internationale zoekopdracht en contactopname op basis van de standaardzoekcriteria van Parship mogelijk. Het betreffende profiel van de klant voorzien van de gegevens is in alle Parship-landen zichtbaar en wel los van via welke regionale website of regionale mobiele app de klant zich heeft geregistreerd.


1.4 Onderwerp van de overeenkomst met Parship is nadrukkelijk geen huwelijksbemiddeling of -voltrekking. Parship is een sociaal netwerk dat zijn klanten de mogelijkheid biedt zich te presenteren met eigen content en met andere klanten te interacteren.

2. Toegang/totstandkoming van de overeenkomst


2.1 Voor toegang tot het gebruik van de Parship-service is registratie vereist. Hiervoor heeft de klant een e-mailadres nodig en een zelfgekozen wachtwoord. Een Parship-code (pseudoniem) en een Service-wachtwoord worden na aanmelding door Parship automatisch aangemaakt voor de klant en per e-mail naar hem/haar verzonden.


2.2 Door de registratie ontstaat ontstaat er eerst een in principe gratis contractverhouding tussen Parship en de geregistreerde klant (ook “Basis-lidmaatschap” genoemd), waarop de regelingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.


2.3 Om gebruik te kunnen maken van de Parship-service is het vereist de Parship-test die u na aanmelding ontvangt in te vullen. Daarna volgt opgave van persoonlijke gegevens zoals voornaam, geboortedatum, woonplaats, inkomen enz. Pas na verstrekken van alle informatie is het profiel zichtbaar voor andere klanten Enkele van deze gegevens kunnen na aanmaak van het profiel alleen met hulp van de klantenservice van Parship worden gewijzigd.


2.4 Na afleggen van de Parship-test en verstrekken van persoonlijke gegevens biedt Parship de klant tegen betaling verschillende diensten aan (ook “Premium-lidmaatschap” genoemd). Hiertoe behoort in het bijzonder het “Premium-lidmaatschap”. In het basislidmaatschap is een tegoed waarmee u profielen kunt bekijken gratis of tegen betaling beschikbaar, mits deze functie beschikbaar is. De klant wordt voor het afsluiten van een betaalde contractverhouding nogmaals over de inhoud van de betreffende betaalde dienst, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. Door het klikken op de knop "Kopen" verklaart de klant dat hij een overeenkomst met betrekking tot de door hem geselecteerde dienst met betalingsverplichting wenst. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling door Parship, via e-mail.


2.5 Parship maakt het ook mogelijk voor zijn klant via de betaalplatforms Apple en Google Play betaalde diensten te overwegen (zogenoemde “In-app-aankopen”). De contractuele relatie ontstaat daarbij door e-mailbevestiging van Parship naar de klant. De externe aanbieders hebben voor het afsluiten van de overeenkomst, de betaling en de beëindiging van de contractrelatie voorgeschreven regels die de klant via de gebruiksvoorwaarden van de externe aanbieder accepteert en waarop Parship geen invloed heeft. Besluit de klant een contract met Parship af te sluiten via de externe aanbieder dan is de klant verplicht zich te houden aan de in de gebruiksvoorwaarden van de externe aanbieder staande regelingen over het afsluiten, de betaling en beëindiging van het contract. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de regelingen van de externe aanbieder en deze Algemene Voorwaarden van Parship gaan in zoverre de regelingen van de externe aanbieder voor. In het bijzonder wordt de klant door de externe aanbieder verzocht zijn aankoop tegenover hem te bevestigen. Als betalingswijze geldt dan die, die de klant met de externe aanbieder is overeengekomen (de klant betaalt bijvoorbeeld bij Apple via de in zijn Apple-ID vastgelegde betaalmethode). Wil de klant zijn In-app aangeschafte Premium-lidmaatschap wijzigen of beëindigen, moet dat via zijn account bij de externe aanbieder gebeuren door daar in te loggen en de aanwijzingen voor beëindiging, herroepen of opzeggen op te volgen. Eventuele restituties vinden plaats binnen de relatie van de externe aanbieder met de klant of binnen de relatie van Parship met de klant, afhankelijk van het beleid van de externe aanbieder.


2.6 Kiest de klant in geval van betaaldiensten als betalingswijze automatische incasso (mits aangeboden) dan wordt de incasso door Parship in een betalingsschema dat in zijn profiel te vinden is, vooraf aangekondigd. Het afgeschreven bedrag kan in afzonderlijke gevallen afwijken van het in de vooraankondiging medegedeelde bedrag in het voordeel van de klant, als de klant in de periode tussen het verzenden van de vooraankondiging en de vervaldatum creditnota’s heeft ontvangen resp. afzonderlijke transacties zijn gestorneerd.

3. Gratis en betaalde diensten


3.1 Bij Parship is de registratie gratis. Hieropvolgend beantwoordt de klant een volgens psychologische criteria opgebouwd, wetenschappelijk gefundeerd vragenformulier; de Parship-test. Op basis van de testresultaten en omvangrijke statistische vergelijkingsgegevens werkt Parship automatisch een individueel persoonlijkheidsprofiel van de klant uit. Het op de testresultaten gebaseerde persoonlijkheidsprofiel van de klant wordt in de Parship-database opgenomen. Het persoonlijkheidsprofiel van de klant wordt automatisch met de profielen van andere Parship-klanten vergeleken, op basis van statistische vergelijkingsgegevens die het mogelijk maken uitspraken te doen over de compatibiliteit (verenigbaarheid) van de met de Parship-test vastgestelde karaktereigenschappen van afzonderlijke klanten. Een puntsgewijze verkorte versie van de persoonlijkheidsrapport is via het profiel van de klant voor alle andere klanten zichtbaar om de beslissing over contactopname te begeleiden. Op basis van de geautomatiseerde vergelijking ontvangt de klant gratis voorgestelde partners in zijn profiel en via e-mail mits de klant deze functie (verzending via e-mail) niet op de website heeft uitgeschakeld. De partnervoorstellen bevatten altijd een korte introductie van de voorgestelde partner (bijv. beroep of voornaam, leeftijd, foto, overeenkomsten) en een vermelding of de klant “nieuw” is bij Parship. Als Basis-lid is de functieomvang van Parship beperkt. Zo kunnen Basis-leden in principe foto's van voorgestelde partners alleen in onherkenbaar gemaakte vorm zien. Ook kunnen Basis-leden alleen standaardberichten verzenden, maar alleen als hun eigen profiel voor ten minste 50% is ingevuld. De functie van het verzenden van vrije tekstberichten en het lezen daarvan is bij een Basis-lidmaatschap beperkt. Ter bescherming van de leden en beveiliging van de Parship-services is ook het aantal berichten beperkt (zie hiervoor punt 4.2). Basisleden die over een bijbehorend tegoed beschikken, hebben de mogelijkheid profielen van voorgestelde partners afzonderlijk te bekijken, zgn Profile Unlock functie (de beschikbaarheid van deze functie hangt af van de implementatie in de afzonderlijke landen en kan door Parship regionaal, tijdelijk en persoonlijk beperkt worden). Als er een mogelijkheid bestaat om enkele profielen te bekijken, wordt het lid daarop gewezen zodra hij een van de bovengenoemde, bij het Basis-lidmaatschap beperkte functies, wil gebruiken, bijvoorbeeld bij een poging om een vrijetekstbericht te sturen. Het gebruik van de Profile Unlock functie vindt dan plaats volgens de maatstaven van de gebruiksrichtlijn als vermeld bij punt 7 van deze Algemene Voorwaarden. De Profile Unlock functie eindigt zodra het betreffende profiel van de voorgestelde partner niet meer actief is, maar uiterlijk na zes maanden. Het tegoed is gebonden aan het account van het betreffende basislid en daarin vastgelegd. Het kan niet worden overgedragen naar het Premium-lidmaatschap of andere leden. Verhandelen, ruilen tegen geld of een naheffing met betrekking tot vorderingen van Parship-tegoed is uitgesloten. Tegen betaling verworven tegoed valt onder de Algemene wettelijke verjaringsregelingen. De houdbaarheid van gratis ter beschikking gesteld tegoed kan door Parship worden verkort tot zes (6) maanden.


3.2 Met het afsluiten van het Premium-lidmaatschap krijgt de klant toegang tot voortdurend geactualiseerde partnervoorstellen die aan zijn zoekcriteria voldoen, zowel via de site als per e-mail-. In het kader van de partnervoorstellen en binnen de voor de Premium-leden vrij toegankelijke profielen van de andere leden worden het beroep of de voornaam van het lid, foto's van de Basis-leden en de Premium-leden ook in herkenbare vorm en aanduiding of de klant “nieuw” is bij Parship vermeld. Ook zien de klanten puntsgewijze de verkorte versie van het persoonlijkheidsdrapport van andere klanten. De klant kan in het kader van zijn Premium-lidmaatschap bovendien bij wederzijdse instemming naar de maatstaven van de gebruikersrichtlijn bij punt 7 van deze Algemene Voorwaarden onbeperkt met andere klanten in contact treden en via berichten of in geselecteerde landen via een videochat communiceren. Ten slotte staan hem voor zover niet eerder anders omschreven dezelfde gebruiksmogelijkheden ter beschikking als een Basis-lid. Parship levert de klant een gedetailleerde analyse van de persoonlijkheidstest online in zijn profiel en in de vorm van een uitgebreid persoonlijkheidsrapport. Het persoonlijkheidsrapport wordt de klant als pdf-bestand per e-mail ter beschikking gesteld. De klant heeft ook de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijkheidsrapport los te bestellen.


3.3 Andere betaalde diensten worden in hun afzonderlijke en actuele omvang in de rubriek van de website "Lidmaatschap / Prijzen en diensten" gedetailleerd uitgelegd.


3.4 Parship streeft ernaar haar service 24 uur per dag, zeven dagen per week, met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,5% per jaar te verlenen. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en software-updates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van Parship vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.), waardoor het internet of de app-aanbieder niet te bereiken is. Om de Parship-service in volle omvang te kunnen gebruiken, moet de klant de nieuwste (browser-)technologieën gebruiken, dan wel het gebruik daarvan op zijn computer of smartphone mogelijk te maken (bijv. door het activeren van javascript, cookies, pop-ups). Bij het gebruik van de app kunnen het gebruikte mobiele apparaat, besturingssysteem of de gekozen apparaatinstellingen enkele functies in de app uitschakelen (bijv. Push-berichten, afstandzoeker). Bovendien worden enkele functies alleen aangeboden via de website.


3.5 In het kader van reclamecampagnes biedt Parship leden ook de mogelijkheid een Premium-lidmaatschap gratis uit te proberen. Dit gratis Premium-lidmaatschap eindigt automatisch na de hiervoor vastgelegde periode. Daarna volgt een gratis Basis-lidmaatschap.


3.6 Parship behoudt zich het recht voor de aangeboden diensten om overtuigende reden en zonder extra kosten voor Parship-leden te wijzigen of afwijkende diensten aan te bieden,

 • voor zover Parship verplicht is de overeenstemming van de door Parship aangeboden diensten met het op de diensten van toepassing zijnde recht te leveren, in het bijzonder als de geldende rechtspositie verandert,
 • voor zover Parship daarmee een tegen Parship gericht rechterlijk oordeel of een autoriteitsbeslissing nakomt,
 • om ze aan te passen aan een nieuwe technische omgeving of aan een groter aantal gebruikers,
 • indien dit om belangrijke operationele redenen noodzakelijk is,
 • voor zover de betreffende wijziging noodzakelijk is om de bestaande veiligheidshiaten af te dekken;
 • om de contractmatigheid van de dienst in stand te houden, in het bijzonder om te voldoen aan actuele eisen van de markt voor diensten van dezelfde aard, of
 • als de wijziging van puur technische of procedurele aard is zonder essentiële effecten voor de gebruiker, in het bijzonder wijzigingen van puur grafische aard en gewone wijzigingen in de volgorde van de functies.
Informatie over aanpassingen en verbeteringen aan de productervaring van Parship kunt u vinden in onze productupdates.

4. Privacystatement, veiligheid bij het gebruik van Parship, ongewenste Spam-berichten4.1 Meer informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten de klant met betrekking tot gegevensbescherming heeft, vindt u in het Privacystatement .


4.2 Parship streeft er voortdurend naar zijn klanten te beschermen tegen intimidatie zoals hackers, spam of romancescamming. Parship heeft diverse technische en organisatorische normen ontwikkeld, om schendingen van de gebruiksvoorwaarden te identificeren en in het bijzonder onrechtmatige berichten in de zin van punt 7.8 van deze Algemene Voorwaarden van doorsturen uit te sluiten. Parship is in zoverre ook bevoegd geschikte filter- of valideringssoftware te gebruiken. De klant is verplicht zich vóór gebruik van de diensten van Parship vertrouwd te maken met de veiligheidstips van Parship en deze alsook de gebruikersrichtlijnen bij punt 7 van de algemene voorwaarden op te volgen. Als het “Trust and Safety Team“ van Parship contact opneemt met de klant in geval van opmerkelijkheden dan moet de klant onverwijld antwoorden. De aanbevolen maatregelen moeten serieus worden overwogen en mogen alleen naast zich worden neergelegd indien er gegronde redenen zijn. De klant is ook verplicht om problematische inhoud of gedrag naar Parship over te dragen via de functie "Profiel melden".
Parship is niet verplicht tot het doorsturen van berichten voor zover de verdenking bestaat dat deze in strijd zijn met de bij punt 7.8 genoemde gebruiksrichtlijnen en derhalve onrechtmatig zijn. Een doorstuurplicht bestaat in het bijzonder niet bij berichten waarbij het gaat om ongewenste reclamemails of wanneer daarvan een verdenking bestaat. Zogenoemde spamberichten gelden als ongewenste reclamemails. De cliënt heeft de mogelijkheid omcontacten te „verwijderen“. Het profiel wordt verwijderd uit de contactlijst en de uitgewisselde berichten worden gewist. Het is dan niet meer mogelijk om weer contact te maken.


5. Opzegging


5.1 De klant heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst tot een kosteloos Basis-lidmaatschap per direct op te zeggen. De opzegging van het Basis-lidmaatschap wordt verwerkt ob de website door klikken op de link "Profiel verwijderen" in de rubriek "Mijn Parship" / "Gegevens en instellingen" / “Mijn lidmaatschap” / "Profielstatus" op de website en de bevestiging van dit proces door het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord.


5.2 De gewone opzegging van het betaalde Premium-lidmaatschap, dat via de website is aangeschaft, is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief, fax, e-mail).


Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn opzegging op te nemen:

(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en
(2) Het Service wachtwoord.

5.3 Heeft de klant zijn Premium-lidmaatschap afgesloten via derden zoals Apple of Google Play dan geldt voor de beëindiging van de overeenkomst het onder punt 2.5 genoemde. Wil de klant zijn In-app aangeschafte Parship Premium-lidmaatschap beëindigen, moet dat via zijn account bij de derde gebeuren door daar in te loggen en de aanwijzigingen voor beëindiging op te volgen. Details over de beëindiging van een Premium-lidmaatschap via derden vindt u voor Apple hier en voor Google Play hier . Ook de correcte opzegging van het betaalde lidmaatschap via derden leidt niet automatisch tot opzegging van het Basis-lidmaatschap. Ook hiervoor moet u te werk gaan zoals bij punt 5.1 staat.


5.4 De buitengewone opzegging dient eveneens via de wettelijke voorschriften te verlopen. Deze moet eveneens schriftelijk gebeuren. In geval van afsluiten van een Premium-lidmaatschap via derden zoals Apple of Google Play is punt 5.3 van toepassing.


5.5 Opzegging van het betaalde lidmaatschap leidt niet automatisch tot opzegging van het gratis lidmaatschap. Hiervoor moet u te werk gaan zoals bij punt 5.1 staat.

6. Aansprakelijkheid van Parship


6.1 Parship kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foute informatie in de aanmeldingen en/of vragenlijsten van de klant. Hieruit volgt dat Parship geen aansprakelijkheid kan accepteren voor de juistheid van de resultaten van de persoonlijkheidstest en de inhoud van het op basis daarvan opgestelde persoonlijkheidsrapport.


6.2 Parship is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. Parship biedt alleen de technische voorzieningen, die - onder de in paragraaf 3 vastgelegde voorwaarden – in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken.


6.3 Parship is bovendien niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van informatie. Het is mogelijk dat klanten de Parship-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. Voor dit ontoelaatbare of onrechtmatige gebruik is Parship niet aansprakelijk. Parship is evenmin aansprakelijk voor het misbruik van informatie en gegevens die de klant zelf beschikbaar heeft gesteld aan derden.


6.4 Parship is niet aansprakelijk voor de correcte werking of het ononderbroken gebruik resp. de bereikbaarheid van de service. Parship is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen in de kwaliteit van de toegang tot de service op grond van overmacht of gebeurtenissen die Parship niet vertegenwoordigt. Verder is Parship niet aansprakelijk voor onbevoegde kennisvergaring van derden van persoonlijke gegevens van de klant (bijv. door onbevoegd aanmelden door "hackers" bij de database).

7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant


7.1 De klant is verplicht alle openstaande posten tijdig aan Parship of de externe aanbieder (zie daarvoor punt 2.5) te voldoen. Loopt de klant een betalingsachterstand op van meer dan twee opeenvolgende betalingstermijnen (voor zover er betalingstermijnen zijn afgesproken) dan zijn alle tot de eerstvolgende opzeggingsmogelijkheid uitstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van een betalingsachterstand is Parship gerechtigd de toegang tot de Parship-service tijdelijk te blokkeren.


7.2 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijk en/of met kwade bedoelingen verstrekte valse gegevens of zich voordoen als iemand anders of een fictieve persoon kunnen ook civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben.


7.3 De klant verzekert verder dat hij de Parship-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van andere leden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is in het bijzonder niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van Parship om te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma's te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers.


7.4 De klant is verplicht Parship schadeloos te stellen voor elke vorm van aanklachten, schade, verliezen of vorderingen die door zijn aanmelding en/of deelname aan deze service zouden kunnen ontstaan, voor zover de klant nalatig is geweest. Dit geldt in het bijzonder voor schade op grond van laster, belediging, schending van persoonsrechten, op grond van schending van deze Algemene Voorwaarden, op grond van schending van immateriële goederen of overige rechten. De kostenvergoeding is beperkt tot de noodzakelijke of voor een bepaald doel vereiste kosten.


7.5 De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur of zonder belangrijke reden voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL's of andere persoonlijke gegevens van andere klanten.


7.6 De klant verklaart zich bereid om Parship onmiddellijk op de hoogte te brengen als hij wegens de totstandkoming van een partnerschap of uit andere gronden niet meer geïnteresseerd is in partnervoorstellen of als hij niet meer beschikbaar wil zijn als partnervoorstel voor andere klanten.


7.7 De klant wordt verzocht om de voor hem ingekomen berichten en de gegevens van zijn profiel met regelmatige en redelijke tussenpozen op te roepen en naar behoefte op de eigen pc of ander opslagmedium te archiveren. Parship heeft het recht om de in de account van de klant opgeslagen berichten na verloop van 12 maanden na verzending resp. ontvangst zonder nader bericht te wissen. Bij een gratis lidmaatschap worden alle gegevens automatisch verwijderd 24 maanden na de laatste login van de klant.


7.8 Verder verplicht de klant zich om de service niet te misbruiken, met name

 • geen teksten of foto's te verspreiden die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel obsceen, pornografisch, of links- dan wel rechts-radicaal zijn;
 • via de service geen belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onrechtmatig materiaal of zodanige informatie te verspreiden;
 • andere personen niet te bedreigen, te hinderen of de rechten van derden te schenden;
 • er geen gegevens op te zetten die een virus bevatten (geïnfecteerde software) of software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij de klant de rechten daarop heeft of de vereiste toestemming;
 • de service niet op een wijze te gebruiken, die beschikbaarheid van het aanbod voor andere klanten nadelig beïnvloedt;
 • geen e–mails of berichten te onderscheppen en ook niet te proberen ze te onderscheppen;
 • e-mails of berichten (ook videochats) aan klanten met geen ander doel als de communicatie te versturen en vooral het aanprijzen of aanbieden van artikelen of diensten aan andere klanten na te laten;
 • e-mails of berichten (ook videochats) aan klanten niet met een ongeschikt hoge of beledigende frequentie te versturen en initiële berichten aan een niet-passend hoog aantal klanten in een korte tijd te versturen; daarbij blijft het Parship voorbehouden met technische middelen bepaalde grenzen vast te leggen die vereist zijn om de veiligheid en geloofwaardigheid van het platform te garanderen
 • geen sms'jes via “Kopiëren en Plakken” te maken of geen kettingbrieven te versturen;
 • geen berichten te verzenden, die een commercieel doel dienen;
 • in de profielvermeldingen, initiële berichten en contactaanvragen gepaste afstand te waarborgen en daarom deze niet te voorzien van contactgegevens zoals de volledige naam, adressen, telefoon- of faxnummer, e-mailadressen enzovoort. Initiële berichten of contactaanvragen niet ongepast kort of lang te maken; Parship blijft het daarbij voorbehouden met behulp van technische procedures bepaalde minimum- en maximumlengtes van berichten technisch vast te leggen.
 • geen filters te gebruiken die te ver afstaan van de werkelijkheid;
 • initiële berichten of contactaanvragen niet ongepast kort of lang te maken; Parship blijft het daarbij voorbehouden met behulp van technische procedures bepaalde minimum- en maximumlengtes van berichten technisch vast te leggen.

7.9 Niet-naleving van een van de in punt 7.1 tot 7.5 en 7.8 genoemde gedragsverplichtingen kan de volgende sancties met zich meebrengen: de eis om stelling te nemen bij een verdenking van overtreding van het contract / de wet, de blokkering van het gebruik tot de opheldering van de situatie (met name bij meerdere klachten van andere klanten), de waarschuwing van een klant, beperkingen van het gebruik van toepassingen in de Parship-service, het deels wissen van inhouden. De niet-naleving van de in punt 7.1 tot 7.5 en 7.8 genoemde verplichtingen kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf. Blokkering van toegang verandert niets aan de betalingsverplichting van de klant voor de aangevraagde diensten.

8. Communicatie


Parship is een online service. Als zodanig communiceert Parship met zijn klanten via het Parship platform in de ingelogde status of per e-mail (bijv. het verzenden van suggesties van partners, persoonlijkheidsrapport, contractbevestiging en facturen / herinneringen). Fax- en postcommunicatie is mogelijk, wat betreft kwesties als contractafsluiting, betaling of gecodeerde e-mailcommunicatie. Voor de levering van de hoofddiensten (de online datingservice) en de sluiting van het contract zelf, zijn de fax en postcommunicatie uitgesloten. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik adviseert Parship de klant de volgende twee gegevens in zijn mededelingen te vermelden:


(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en
(2) Het Service wachtwoord.


Parship-code en Service wachtwoord worden de klant aan het begin van zijn lidmaatschap medegedeeld en via e-mail toegezonden en kunnen door hem op elk moment online onder "Mijn Parship" / "Gegevens & instellingen" / “Mijn lidmaatschap” worden ingezien.

9. Gebruiks- en auteursrechten


Parship heeft in de verhouding met de klant het exclusieve recht op reproductie, distributie, verwerking en alle auteursrechten, evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de Parship-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma's en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen.

10.Toepasselijk recht, alternatieve geschillenbeslechting


10.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Als de klant een consument is die in de Europese Unie woonachtig is, kan ook het recht van het land waar hij of zij woont van toepassing zijn, voor zover het dwingende bepalingen betreft.

10.2 De Europese Commissie biedt de mogelijkheid op om het onlineplatform in eigen beheer geschillen te beslechten. Dit platform is via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ te bereiken. Parship neemt geen deel aan een geschillenbeslechtingsproducedure van dit consumentenbemiddelingsorgaan. Er is geen wettelijke verplichting in dit verband.

11. Overige


11.1 Parship heeft het recht om derde dienstverleners en uitvoerenden opdracht te geven een deel van de diensten of alle diensten, uit te voeren, voor zover voor de klant hierdoor geen nadelen ontstaan.


11.2 Mocht een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig worden of mocht de overeenkomst onvolledig zijn dan laat die de overige content van de overeenkomst onverlet. In aanvulling hierop gelden de wettelijke bepalingen.


11.3 De taal van de overeenkomst is Nederlands.


11.4 De klant kan de actuele Algemene Voorwaarden op elk moment gratis downloaden(PDF).


11.5 In het kader van het afsluiten van de overeenkomst volgt geen automatisch opslaan van de tekst van de overeenkomst door Parship. De klant is daarom gehouden de op het tijdstip van afsluiten geldige, op de website van Parship toegangelijke tekst van de overeenkomst op harde schijf van zijn computer op te slaan of op een andere manier te archiveren.


11.6 PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland, in dezen vertegenwoordigd door zijn directeur, is verantwoordelijk voor de inhoud van de service.


Modelformulier voor herroeping


Aan PE Digital GmbH, Klantenservice Parship België, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland
E-mail: support@parship.be:

Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]

Besteld op [*]/Ontvangen op [*]

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

_________________________________________________________________________________________

(*)[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.


Optioneel

Uw Parship-code

Uw bij Parship aangemelde e-mailadres

Printen en opslaan als pdf

Gratis aanmelden en testen Gratis aanmelden

Ik ben

Ik zoek

Door te selecteren en verder te gaan met de registratie, geef je toestemming om het gezochte geslacht te verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

De Algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookiebepalingen zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvang je via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).
Error with static Resources (Error: 418)