Printen en opslaan als pdf

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parship in België – Kleine lettertjes: grote impact

Bijna iedereen slaat de kleine lettertjes bij voorkeur over. Begrijpelijk, maar wij zouden u toch willen vragen een blik op onze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden te werpen. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite!

Versie 15.02.2024

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gratis en betaalde contractverhouding tussen Parship (contractpartner is PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland) en zijn klant, en wel los van het feit of u Parship via de website of mobiele apps bereikt.

Tot onze Algemene Voorwaarden behoren ook de Community Guidelines, dit zijn aanvullend toepasselijke gebruiksrichtlijnen.

Houd er rekening mee dat voor overeenkomsten die tot stand komen via beheerders van app-stores (bijv. Apple of Google, hierna te noemen: ‘derde-aanbieder’) deels afwijkende regelingen gelden. Ook zijn enkele functies uitsluitend beschikbaar via de website of de mobiele apps. Overeenkomstige informatie vindt u in de desbetreffende clausule.

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen deze service niet gebruiken. Ook het gebruik van deze service voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Automatische verlenging:

Indien een aankoop wordt gedaan via Parship, wordt de overeenkomst voor het Premium-lidmaatschap na afloop van de oorspronkelijke duur automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, voor zover de klant zijn overeenkomst niet minstens 7 kalenderdagen voor het einde van de oorspronkelijke duur opzegt. Bij de eerste bestelling wordt de klant bij de ontvangst van de bestelbevestiging geïnformeerd over de betreffende looptijd, de einddatum van de dienst en de duur van de verlenging bij niet tijdige opzegging. De opzegging is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief, fax of e-mail – zie punt 5.2). In de eerste twee weken na verlenging van de overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om de Parship-test opnieuw te maken en het nieuwe persoonlijkheidsrapport als pdf per e-mail te ontvangen. Na verlenging van de oorspronkelijke duur kan de klant de overeenkomst op elk ogenblik zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. In geval van afsluiten van een Premium-lidmaatschap via externe aanbieders zoals Apple of Google Play, zijn de looptijd en de kosten van een eventuele automatische verlenging afhankelijk van de bepalingen in het account van de externe aanbieder alsook uitvan de informatie in de bestelbevestiging die de klant bij het afsluiten van de overeenkomst ontvangt (zie punt 5.3).

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een eenduidige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen (bv. schriftelijk per post: PE Digital GmbH, – Klantenservice Parship België -, Speersort 10, D-20095 Hamburg, Duitsland, of per telefoon +32 (0) 22 73 61 98, of per e-mail: support@parship.be). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (hier of https://www.parship.be/static_cms/parship/static/Downloads/Modelformulier-voor-herroeping-BE_nl.pdf) ), maar bent hiertoe niet verplicht Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als u hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

Voor een eenduidige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn herroepingsbericht op te nemen: (1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en (2) Het Service-wachtwoord. Parship-code en Service-wachtwoord worden de klant aan het begin van zijn lidmaatschap medegedeeld en via e-mail toegezonden en kunnen door hem op elk moment online onder “Mijn Parship” / “Gegevens & instellingen” / “Mijn lidmaatschap” worden ingezien.

Als de klant zijn Premium-lidmaatschap via een derde-aanbieder heeft afgesloten, is voor de behandeling van de annulering het onder punt 2.5 bepaalde van toepassing. Meer informatie hierover vindt u voor Apple hier en voor Google Play hier.

Inhoudsopgave:

1 Onderwerp van de overeenkomst
2 Toegang/totstandkoming van de overeenkomst
3 Gratis en betaalde diensten
4 Privacystatement, veiligheid bij het gebruik van Parship, ongewenste Spam-berichten
5 Opzegging
6 Aansprakelijkheid van Parship
7 Verantwoordelijkheid en plichten van de klant
8 Communicatie
9 Gebruiks- en auteursrechten
10 Toepasselijk recht, alternatieve geschillenbeslechting
11 Overige
Modelformulier voor herroeping

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Tijdens de looptijd van de overeenkomst biedt Parship haar klanten toegang tot een online database aan, die hen in staat stelt elkaar te leren kennen (hierna de “Parship-service” genoemd). Parship is een sociaal netwerk dat zijn klanten de mogelijkheid biedt zich te presenteren met eigen content en met andere klanten te interacteren. De Parship-service is uitsluitend via mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten of via de website oproepbaar en bevat daarbij zowel gratis als betaalde diensten.

1.2 De door Parship ter beschikking gestelde onlinedatabase bevat zogenoemde profielen die door de aangemelde klant voorzien worden van eigen content (ook wel aangeduid als “gegevens”). De informatie over welke gegevens in dit verband worden verzameld en hoe deze gegevens voor andere klanten zichtbaar zijn, is beschikbaar in het privacystatement (zie punt 4.1).

1.3 Parship biedt zijn service aan in de op de website zichtbare landen en maakt in elk van deze landen een regionale en internationale zoekopdracht en contactopname op basis van de standaardzoekcriteria van Parship mogelijk. Het betreffende profiel van de klant voorzien van de gegevens is in alle Parship-landen zichtbaar en wel los van via welke regionale website of regionale mobiele app de klant zich heeft geregistreerd.

1.4 Onderwerp van de overeenkomst met Parship is nadrukkelijk geen huwelijksbemiddeling of -voltrekking.

2. Toegang/totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Voor toegang tot het gebruik van de Parship-service is registratie vereist. Hiervoor heeft de klant een e-mailadres nodig en een zelfgekozen wachtwoord. Een Parship-code (pseudoniem) en een Service-wachtwoord worden na aanmelding door Parship automatisch aangemaakt voor de klant en per e-mail naar hem/haar verzonden.

2.2 Door de registratie ontstaat ontstaat er eerst een in principe gratis contractverhouding tussen Parship en de geregistreerde klant (ook “Basis-lidmaatschap” genoemd), waarop de regelingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Om gebruik te kunnen maken van de Parship-service is het vereist de Parship-test die u na aanmelding ontvangt in te vullen. Daarna volgt opgave van persoonlijke gegevens zoals voornaam, geboortedatum, woonplaats, inkomen enz. Pas na verstrekken van alle informatie is het profiel zichtbaar voor andere klanten Enkele van deze gegevens kunnen na aanmaak van het profiel alleen met hulp van de klantenservice van Parship worden gewijzigd.

2.4 Na het invullen van de Parship-vragenlijst en het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens biedt Parship de klant verschillende diensten tegen betaling aan. Daartoe behoort met name het “Premium-lidmaatschap”. Tijdens het bestelproces kan de klant kiezen tussen verschillende initiële termijnen, zoals bijv. 12 of 24 maanden. Daarnaast biedt Parship in bepaalde landen ook de mogelijkheid om virtuele goederen te verwerven en zo de gebruiksrechten uit te breiden, met name als onderdeel van het basislidmaatschap (zoals bijv. Match Unlocks, beschreven in clausule 3). De klant wordt voor het afsluiten van een betaalde contractverhouding nogmaals over de inhoud van de betreffende betaalde dienst, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. Door het klikken op de knop “Kopen” verklaart de klant dat hij een overeenkomst met betrekking tot de door hem geselecteerde dienst met betalingsverplichting wenst. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling door Parship, via e-mail. De contractuele relatie ontstaat met de e-mailbevestiging van de bestelling door Parship. Indien de in het bestelproces gekozen betalingswijze niet door de desbetreffende betalingsdienstaanbieder kan worden geverifieerd, wordt geen bestelling tot stand gebracht.

2.5 PParship stelt zijn klanten ook in staat om via derde-aanbiedersgebruik te maken van bepaalde diensten (zogenaamde ‘in-app aankopen’). De contractuele relatie ontstaat daarbij door e-mailbevestiging van Parship naar de klant. De externe aanbieders hebben voor het afsluiten van de overeenkomst, de betaling en de beëindiging van de contractrelatie voorgeschreven regels die de klant via de gebruiksvoorwaarden van de externe aanbieder accepteert en waarop Parship geen invloed heeft. Besluit de klant een contract met Parship af te sluiten via de externe aanbieder dan is de klant verplicht zich te houden aan de in de gebruiksvoorwaarden van de externe aanbieder staande regelingen over het afsluiten, de betaling en beëindiging van het contract. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de regelingen van de externe aanbieder en deze Algemene Voorwaarden van Parship gaan in zoverre de regelingen van de externe aanbieder voor. In het bijzonder wordt de klant door de externe aanbieder verzocht zijn aankoop tegenover hem te bevestigen. Als betalingswijze geldt dan die, die de klant met de externe aanbieder is overeengekomen (de klant betaalt bijvoorbeeld bij Apple via de in zijn Apple-ID vastgelegde betaalmethode). Wil de klant zijn In-app aangeschafte Premium-lidmaatschap wijzigen of beëindigen, moet dat via zijn account bij de externe aanbieder gebeuren door daar in te loggen en de aanwijzingen voor beëindiging, herroepen of opzeggen op te volgen. Eventuele restituties vinden plaats binnen de relatie van de externe aanbieder met de klant of binnen de relatie van Parship met de klant, afhankelijk van het beleid van de externe aanbieder.

2.6 Indien de klant SEPA-incasso (indien aangeboden) als betalingsconditie voor betaalde diensten kiest, wordt de eerste incasso door Parship aangekondigd in de e-mailbevestiging van de bestelling. Bij een Premium lidmaatschap wordt de aankondiging ook gedaan voor eventuele volgende automatische incasso’s van het betalingsplan, hetgeen te vinden is in het profiel onder “Beheer profiel / Lidmaatschap”. De informatie heeft betrekking op de dag van de vroegst mogelijke afschrijving. In bepaalde gevallen kan het afgeschreven bedrag in het voordeel van de klant verschillen van het in de vooraankondiging meegedeelde bedrag, wanneer de klant in de periode tussen de toezending van de vooraankondiging en de vervaldag crediteringen heeft ontvangen of indien individuele transacties zijn geannuleerd.

3. Gratis en betaalde diensten

3.1 Bij Parship is de registratie gratis. Vervolgens beantwoordt de klant een wetenschappelijk onderbouwde en op basis van psychologische criteria samengestelde vragenlijst, de zogenaamde Parship-vragenlijst. Uit de resultaten daarvan en uitgebreide statistische vergelijkingsgegevens ontwikkelt Parship automatisch een individuele relatiepersoonlijkheid van de klant. De met behulp van de Parship-vragenlijst gegenereerde relatiepersoonlijkheid van de klant wordt opgenomen in de Parship-database. De relatiepersoonlijkheid van de klant wordt automatisch vergeleken met die van andere Parship-klanten, op basis van statistische vergelijkende gegevens die uitspraken mogelijk maken over de matching (compatibiliteit) van de met behulp van de Parship-vragenlijst bepaalde kenmerken van individuele klanten. Een puntsgewijze korte opsomming van de relatiepersoonlijkheid is via het profiel van de klant zichtbaar voor alle andere klanten, om het besluit tot contactopname te ondersteunen. Op basis van de automatische vergelijking ontvangt de klant gratis partnervoorstellen, zowel in zijn profiel als per e-mail, indien de klant deze functie (doorsturen per e-mail) niet heeft gedeactiveerd op de website. De partnervoorstellen bevatten een korte beschrijving van de voorgestelde partner (bijv. beroep of voornaam, leeftijd, foto, matching-punten) en een vermelding of de klant ‘nieuw’ is bij Parship. Voor een Basis-lid zijn de functionaliteiten van Parship beperkt. Zo kunnen Basis-leden foto’s van voorgestelde partners slechts in onherkenbaar gemaakte vorm zien en hun berichten slechts beperkt versturen.  Ter bescherming van de leden en ter beveiliging van de Parship-service is ook het aantal berichten beperkt (zie hiervoor punt 4.4).

3.2 Als de klant kiest voor een Premium-lidmaatschap heeft hij zowel online als per e-mail toegang totcontinu geactualiseerde partnervoorstellen die overeenkomen met zijn zoekcriteria. In het kader van de partnervoorstellen en binnen de profielen van de andere leden die vrij toegankelijk zijn voor de Premium-leden, worden beroep of voornaam van het lid, foto’s van Basis-leden en Premium-leden, evenals de vermelding of de klant ‘nieuw’ is bij Parship, in herkenbare vorm weergegeven. Ook zien klanten de puntsgewijze korte opsomming van de relatiepersoonlijkheid van andere klanten. Bovendien kan de klant in het kader van een Premium-lidmaatschap bij wederzijds goedvinden in overeenstemming met de gebruiksrichtlijn in punt 7 van deze AV onbeperkt contact opnemen met andere klanten en via berichten communiceren. Ten slotte heeft hij, tenzij hierboven anders is beschreven, dezelfde gebruiksmogelijkheden als een Basis-lid. Bij dienovereenkomstige productselectie maakt Parship voor de klant online in zijn profiel een gedetailleerde evaluatie van de Parship-vragenlijst en een uitgebreide gids voor de relatiepersoonlijkheid. De gids voor de relatiepersoonlijkheid wordt de klant op de website ter beschikking gesteld als pdf-bestand in de rubriek Instellingen van zijn profiel. De klant heeft ook de mogelijkheid de gids voor de relatiepersoonlijkheid apart te bestellen.

3.3 Andere betaalde diensten worden in hun afzonderlijke en actuele omvang in de rubriek van de website “Lidmaatschap / Prijzen en diensten” gedetailleerd uitgelegd.

3.4 Voor de aankoop van virtuele goederen (bijv. Match Unlocks) worden ook kosten in rekening gebracht. Virtuele goederen kunnen worden gebruikt voor de aankoop van bepaalde diensten of om de bevoegdheden van het eigen profiel uit te breiden. Match Unlocks kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontgrendelen van de profielfoto’s van individuele matches of voor onbeperkte communicatie in overeenstemming met deze voorwaarden. Parship behoudt zich het recht voor het aanbod van virtuele goederen ruimtelijk, tijdelijk en/of persoonlijk te beperken.

3.5 In het kader van reclamecampagnes biedt Parship leden ook de mogelijkheid een Premium-lidmaatschap of virtuele goederen gratis uit te proberen. Dit gratis Premium-lidmaatschap eindigt automatisch na de hiervoor vastgelegde periode. Daarna volgt een gratis Basis-lidmaatschap.

3.6 Parship behoudt zich het recht voor de aangeboden diensten om overtuigende reden en zonder extra kosten voor Parship-leden te wijzigen of afwijkende diensten aan te bieden,

  • voor zover Parship verplicht is de overeenstemming van de door Parship aangeboden diensten met het op de diensten van toepassing zijnde recht te leveren, in het bijzonder als de geldende rechtspositie verandert,
  • voor zover Parship daarmee een tegen Parship gericht rechterlijk oordeel of een autoriteitsbeslissing nakomt,
  • om ze aan te passen aan een nieuwe technische omgeving of aan een groter aantal gebruikers,
  • indien dit om belangrijke operationele redenen noodzakelijk is,
  • voor zover de betreffende wijziging noodzakelijk is om de bestaande veiligheidshiaten af te dekken;
  • om de contractmatigheid van de dienst in stand te houden, in het bijzonder om te voldoen aan actuele eisen van de markt voor diensten van dezelfde aard, of
  • als de wijziging van puur technische of procedurele aard is zonder essentiële effecten voor de gebruiker, in het bijzonder wijzigingen van puur grafische aard en gewone wijzigingen in de volgorde van de functies.

Informatie over aanpassingen en verbeteringen aan de productervaring van Parship kunt u vinden in onze productupdates.

4. Privacystatement, veiligheid bij het gebruik van Parship, ongewenste Spam-berichten

4.1 Meer informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten de klant met betrekking tot gegevensbescherming heeft, vindt u in het Privacystatement .

4.2 Klanten die gebruik maken van de dienst van Parship verstrekken Parship persoonsgegevens. Voor klanten die Parship gratis gebruiken, is dat de tegenprestatie voor het gebruik. Dit betekent dat klanten Parship gratis kunnen gebruiken en dat in ruil daarvoor hun gegevens mogen worden verwerkt binnen de grenzen van de verklaring inzake gegevensbescherming. Deze wederkerige relatie belet de klanten niet hun rechten in het kader van gegevensbescherming uit te oefenen. In het bijzonder kunnen klanten verleende toestemmingen herroepen en/of bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens overeenkomstig art. 21 van EU-verordening 2016/679. Indien de herroeping van toestemmingen en/of het bezwaar tegen de verwerking er echter toe leidt dat de voortzetting van de contractuele relatie wegens de nog toelaatbare omvang van de gegevensverwerking en onder afweging van de belangen van beide partijen onredelijk is, kan Parship het basislidmaatschap zonder opzegtermijn beëindigen. Indien de klant gebruik maakt van betaalde diensten waarvan de levering door de uitoefening van gegevensbeschermingsrechten onmogelijk wordt, blijven eventuele hiervoor geldende betalingsaanspraken van Parship onaangetast. Restituties zijn uitgesloten.

4.3 Parship streeft er voortdurend naar zijn klanten te beschermen tegen hinder, zoals bijvoorbeeld hackeraanvallen, spam of romance scamming. Hiervoor heeft Parship talrijke technische en organisatorische normen ontwikkeld, om schendingen van de Community Guidelines te ontdekken en niet-serieuze berichten uit te sluiten van verzending. Parship heeft in dit verband ook het recht om passende filter- of validatiesoftware te gebruiken. Er is geen verplichting om dergelijke software te gebruiken. De klant is verplicht zich vertrouwd te maken met de Veiligheidstips van Parship voordat hij gebruik maakt van de Parship-service en moet deze opvolgen. Als het ‘Trust and Safety Team’ van Parship bij opvallende zaken contact opneemt met de klant, moet de klant onmiddellijk reageren. Aanbevelingen over te ondernemen acties dienen serieus te worden overwogen en slechts om gewichtige redenen te worden geweigerd. Ook dient de klant Parship via de functie ‘Profiel melden’ te informeren over ongeoorloofde en ongepaste inhoud of gedragingen.

4.4 Parship is niet verplicht om berichten door te zenden als er een vermoeden is dat deze in strijd zijn met de Community Guidelines en daarom niet-serieus zijn. Een doorzendplicht bestaat met name niet bij berichten waarbij het gaat om ongevraagde reclamemails of waarbij dit wordt vermoed. Zogenaamde spam-berichten worden beschouwd als ongevraagde reclamemails. De klant heeft de mogelijkheid ‘afscheid te nemen’ van profielen. Het profiel waarvan men afscheid heeft genomen wordt verwijderd uit de Discovery-lijst (lijst met alle contacten) en alle berichten die met de andere klant zijn uitgewisseld (hierna: ‘chat’) worden uit het profiel van de klant verwijderd. Een hernieuwde contactopname is dan niet meer mogelijk. Bovendien kan Parship onbeantwoord gebleven berichten automatisch verwijderen als deze door profielen of aan profielen zijn gezonden, die als spam of romance scamming zijn geïdentificeerd of anderszins zijn verwijderd.

5. Opzegging

5.1 De klant heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst tot een kosteloos Basis-lidmaatschap per direct op te zeggen. De opzegging van het Basis-lidmaatschap wordt verwerkt ob de website door klikken op de link “Profiel verwijderen” in de rubriek “Mijn Parship” / “Gegevens en instellingen” / “Mijn lidmaatschap” / “Profielstatus” op de website en de bevestiging van dit proces door het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. In het geval van een basislidmaatschap met actieve virtuele goederen (bijv. Match Unlocks) dient de opzegging in tekstvorm plaats te vinden (bijv. per e-mail aan klantenservice@parship.be), waarin voor alle duidelijkheid het bij Parship opgeslagen e-mailadres of profiel-ID alsmede het service-wachtwoord dienen te worden vermeld. Indien de klant zijn basislidmaatschap opzegt, worden ook eerder verworven virtuele goederen (bijv. Match Unlocks) verwijderd. Eventuele ongebruikte virtuele goederen worden niet gerestitueerd. Bestaande betalingsverplichtingen blijven van kracht behoudens de regelen inzake herroeping.

5.2 De gewone opzegging van het betaalde Premium-lidmaatschap, dat via de website is aangeschaft, is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen en zal pas van kracht worden aan het einde van de oorspronkelijk afgesproken termijn (en is als zodanig niet onderworpen aan restitutie). De opzegging is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief, fax, e-mail of via het contactformulier op de Parship website) en dit tenminste 7 kalenderdagen voordat het lidmaatschap afloopt

De opzegging is te richten aan:

Per post:

PE Digital GmbH
– Klantenservice Parship België –
Speersort 10
D-20095 Hamburg
Duitsland

Per fax: +49 (0) 40 46 00 26-164

E-Mail: Klantenservice@parship.be

Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn opzegging op te nemen:

(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en
(2) Het Service wachtwoord.

5.3 Als de klant zijn Premium-lidmaatschap via een derde-aanbieder heeft afgesloten, is voor de beëindiging van de overeenkomst het onder punt 2.5 bepaalde van toepassing. Wil de klant zijn In-app aangeschafte Parship Premium-lidmaatschap beëindigen, moet dat via zijn account bij de derde gebeuren door daar in te loggen en de aanwijzigingen voor beëindiging op te volgen. Details over de beëindiging van een Premium-lidmaatschap via derden vindt u voor Apple hier en voor Google Play hier. Ook de correcte opzegging van het betaalde lidmaatschap via derden leidt niet automatisch tot opzegging van het Basis-lidmaatschap. Ook hiervoor moet u te werk gaan zoals bij punt 5.1 staat.

5.4 De buitengewone opzegging richt zich naar de wettelijke voorschriften. Deze moet eveneens schriftelijk gebeuren. Indien het Premium-lidmaatschap is afgesloten via een derde-aanbieder, is punt 5.3 van toepassing.

5.5 Opzegging van het betaalde lidmaatschap leidt niet automatisch tot opzegging van het gratis lidmaatschap. Hiervoor moet u te werk gaan zoals bij punt 5.1 staat.

6. Aansprakelijkheid van Parship

6.1 Parship streeft ernaar haar service 24 uur per dag, zeven dagen per week, met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,5% per jaar te verlenen. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en software-updates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van Parship vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.), waardoor het internet of de app-aanbieder niet te bereiken is.

6.2 Een aantal functies is alleen via de website of de mobiele apps beschikbaar. Meer specifiek is het niet mogelijk om via de website de instellingen voor pushberichten via de mobiele app aan te passen. Via de mobiele apps is het onder meer niet mogelijk om bepaalde informatie te raadplegen (met name het betalingsplan volgens punt 2.6, service-wachtwoord), te bewerken (met name wachtwoord, profielstatus, persoonsgegevens, e-mailmeldingen) en bepaalde functies te gebruiken (met name sms-verificatie). Verwijdering van het profiel is momenteel alleen via de website en de iOS app mogelijk, niet via de Android app.

6.3 Om het product ten volle te kunnen gebruiken, moet u de nieuwste gangbare technologieën op uw apparaat (bijv. PDF Reader), de nieuwste (browser)technologieën (bijv. JavaScript, cookies, pop-ups ) en een actuele Android- of iOS-versie gebruiken cq. inschakelen. Bij het gebruik van verouderde of niet algemeen gangbare versies of technologieën is het mogelijk dat u het product slechts in beperkte mate kunt gebruiken. Voor een volledig gebruik kan ook de installatie vereist zijn van gangbare programma’s en toepassingen die gratis van derden kunnen worden verkregen (bijv. PDF Reader).

6.4 Wanneer wij u updates voor producten aanbieden, waaronder updates voor onze Android- en iOS-apps, bevelen wij u ten zeerste aan deze zo snel mogelijk te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke updates binnen een redelijke termijn te installeren. Indien u dit nalaat, ondanks het feit dat wij u hebben geïnformeerd over de beschikbaarheid van de update en de gevolgen van het niet installeren ervan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor productdefecten die het gevolg zijn van het niet installeren van de update. Als u niet in staat bent om de installatie naar behoren uit te voeren op basis van de aan u verstrekte informatie, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

6.5 Gedurende de looptijd van een Basis- of Premium-lidmaatschap en binnen de eerste twee jaar na levering van een virtueel goed, heeft u recht op een wettelijk garantierecht.

6.6 Parship kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foute informatie in de aanmeldingen en/of vragenlijsten van de klant voor zover wettelijk is toegestaan. Hieruit volgt dat Parship niet aansprakelijk is voor de juistheid van de resultaten van het Parship-test noch voor de content van het op basis hiervan opgemaakte profiel van het persoonlijkheidsrapport.

6.7 Parship is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. Parship biedt alleen de technische voorzieningen, die – onder de in paragraaf 3 vastgelegde voorwaarden – in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken.

6.8 Parship is bovendien niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van informatie. Het is mogelijk dat klanten de Parship-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. Voor een dergelijk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik is aansprakelijkheid van Parship uitgesloten indien Parship geen kennis had van het ongeoorloofde of onrechtmatige gebruik. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden slechts voor zover wettelijk is toegestaan. 

7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant

7.1 De klant is verplicht om alle verschuldigde betalingen jegens Parship of de derde-aanbieder (zie hiervoor punt 2.5) op tijd te voldoen. Alle betalingen zijn in principe verschuldigd bij totstandkoming van de overeenkomst en dienen door de klant vooraf te worden voldaan. Bij betalingsachterstand heeft Parship het recht om de toegang tot het platform tijdelijk te blokkeren. Als de klant meer dan 28 dagen met een of meer verschuldigde betalingen in verzuim is, worden alle uitstaande betalingsvorderingen tot de eerstvolgende mogelijke beëindigingsdatum onmiddellijk verschuldigd, ongeacht de gekozen betalingsmethode (totale verschuldigdheid). Nadat het verzuim is ingetreden wordt de klant door Parship verzocht te betalen en wordt hij daarbij geïnformeerd over de datum waarop totale verschuldigdheid intreedt indien betaling achterwege blijft.

7.2 De klant zal de Parship-service niet ongeoorloofd gebruiken en zal zich houden aan de Community Guidelines die aanvullend van toepassing zijn.De klant zal de Parship-service niet ongeoorloofd gebruiken en zal zich houden aan de Community Guidelines die aanvullend van toepassing zijn.

7.3 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijk en/of met kwade bedoelingen verstrekte valse gegevens of zich voordoen als iemand anders of een fictieve persoon kunnen ook civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben.

7.4 De klant verzekert verder dat hij de Parship-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van andere leden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is in het bijzonder niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van Parship om te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma’s te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers.

7.5 De klant is verplicht Parship schadeloos te stellen voor elke vorm van aanklachten, schade, verliezen of vorderingen die door zijn aanmelding en/of deelname aan deze service zouden kunnen ontstaan, voor zover de klant nalatig is geweest. Dit geldt in het bijzonder voor schade op grond van laster, belediging, schending van persoonsrechten, op grond van schending van deze Algemene Voorwaarden en/of de Community Guidelines, op grond van schending van immateriële goederen of overige rechten. De kostenvergoeding is beperkt tot de noodzakelijke of voor een bepaald doel vereiste kosten.

7.6 De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur of zonder belangrijke reden voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL’s of andere persoonlijke gegevens van andere klanten.

7.7 De klant verklaart zich bereid om Parship onmiddellijk op de hoogte te brengen als hij wegens de totstandkoming van een partnerschap of uit andere gronden niet meer geïnteresseerd is in partnervoorstellen of als hij niet meer beschikbaar wil zijn als partnervoorstel voor andere klanten.

7.8 De klant dient chats en zijn profielgegevens met regelmatige en gepaste tussenpozen op te roepen en indien nodig te archiveren op zijn eigen computer of andere opslagmedia. Parship heeft het recht om de in het account van de klant opgeslagen chats te verwijderen zonder verder navraag te doen, als het aantal chats hoger is dan 5.000. In dat geval behoudt Parship zich het recht voor om chats automatisch in chronologische volgorde te verwijderen, beginnend met de oudste chats. Bovendien worden alle gegevens in het kader van een Basis-lidmaatschap automatisch verwijderd na afloop van vierentwintig maanden na laatste login van de klant.

7.9 Niet-naleving van een van de in punt 7.1 tot 7.6 genoemde gedragsverplichtingen kan de volgende sancties met zich meebrengen: de eis om stelling te nemen bij een verdenking van overtreding van het contract / de wet, de blokkering van het gebruik tot de opheldering van de situatie (met name bij meerdere klachten van andere klanten), de waarschuwing van een klant, beperkingen van het gebruik van toepassingen in de Parship-service, het deels wissen van inhouden. De niet-naleving van de in punt 7.1 tot 7.6 genoemde verplichtingen kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf. Blokkering van toegang verandert niets aan de betalingsverplichting van de klant voor de aangevraagde diensten.

8. Communicatie

8.1 Communicatie op het platform moet altijd plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid bij het gebruik van Parship (zie punt 4) en de Communty Guidelines. Bij Parship is in het bijzonder het wederkerigheidsbeginsel van toepassing. Indien andere leden niet reageren op de mededeling van een klant, is verder eenzijdig contact in het algemeen uitgesloten. Dit geldt ongeacht of voor een profiel beperkte of onbeperkte communicatiefuncties zijn geactiveerd.

8.2 Parship is een online service. Als zodanig communiceert Parship met zijn klanten via het Parship platform in de ingelogde status of per e-mail (bijv. het verzenden van suggesties van partners of contractbevestiging en facturen / herinneringen). Telefoon- of postcommunicatie is mogelijk, wat betreft kwesties als contractafsluiting, betaling of gecodeerde e-mailcommunicatie. Voor de levering van de hoofddiensten (de online datingservice) en de sluiting van het contract zelf, zijn de telefoon of postcommunicatie uitgesloten. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik adviseert Parship de klant de volgende twee gegevens in zijn mededelingen te vermelden:(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en

(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en
(2) Het Service wachtwoord.

Parship-code en Service wachtwoord worden de klant aan het begin van zijn lidmaatschap medegedeeld en via e-mail toegezonden en kunnen door hem op elk moment online onder “Mijn Parship” / “Gegevens & instellingen” / “Mijn lidmaatschap” worden ingezien.

9. Gebruiks- en auteursrechten

Parship heeft in de verhouding met de klant het exclusieve recht op reproductie, distributie, verwerking en alle auteursrechten, evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de Parship-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma’s en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen.

10.Toepasselijk recht, alternatieve geschillenbeslechting

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Als de klant een consument is die in de Europese Unie woonachtig is, kan ook het recht van het land waar hij of zij woont van toepassing zijn, voor zover het dwingende bepalingen betreft.

10.2 De Europese Commissie biedt de mogelijkheid op om het onlineplatform in eigen beheer geschillen te beslechten. Dit platform is via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ te bereiken. Parship neemt geen deel aan een geschillenbeslechtingsproducedure van dit consumentenbemiddelingsorgaan. Er is geen wettelijke verplichting in dit verband.

11. Overige

11.1 Mocht een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig worden of mocht de overeenkomst onvolledig zijn dan laat die de overige content van de overeenkomst onverlet. In aanvulling hierop gelden de wettelijke bepalingen.

11.2 De taal van de overeenkomst is Nederlands.

Modelformulier voor herroeping

Aan PE Digital GmbH, Klantenservice Parship België, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland
E-mail: support@parship.be:

Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]

Besteld op [*]/Ontvangen op [*]

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

______________________________________________________________________________________________

(*)[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.

Optioneel

Uw Parship-code

Uw bij Parship aangemelde e-mailadres